Gizlilik Politikası

DORAKİM ENDÜSTRİYEL KİMYA VE LABORATUAR HİZMETLERİ   

 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Dorakim Endüstriyel Kimya ve Laboratuar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘DORAKİM’ veya ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) işbu aydınlatma metniyle siz değerli müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve tüketicilere, kişisel verilerinizden doğan haklarınızı ve Şirketimiz tarafından alınan kişisel veriler hakkında bilgilendirmek amacıyla ilgili bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. DORAKİM, olarak müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin kişisel verilerine önem veriyoruz. Müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca gerekli olduğu ölçüde talep ediyoruz ve yalnızca işbu aydınlatma metninde belirtilen kullanma amacına uygun olarak işliyoruz. Siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini korumak adına her türlü önlemleri alıyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususunda gerekli tedbirleri almış olduğumuzu siz değerli müşterilerimize aktarmaktan gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda DORAKİM olarak, siz değerli müşterilimize ve site ziyaretçilerimize işbu aydınlatma metniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan (‘KVKK’ olarak anılacaktır.) doğan yasal haklarınızı bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz hakkında her türlü bilgi için Şirketimize başvurabileceğinizi, hangi kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini, kişisel verilerinizin hangi amaç doğrultusunda kullanıldığını, işlenen kişisel verilerinizin imha edilmesi gibi her türlü talep ve önerilerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Sizleri, bu doğrultuda her zaman bilgilendirmeye hazır olduğumuzu ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygılarımızla bildiririz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanılma Amacı:

DORAKİM olarak, KVKK kapsamında; gerek kanuni yükümlülüklerden doğan, gerekse siz müşterilerimizle yapılacak olan mesafeli satış sözleşmesi için kimi verilerinizin gerekli olması, web sitemize üye olmanız neticesinde kimi bilgilerin alınmasının zorunlu olması, siz değerli müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, müşterilerin tercih ettiği ürünlerin analizini yapabilmek ve temelde siz değerli müşterilerimize güvenli satış hizmeti sunabilmek, ürün tedarik edebilmek, ürün tedarikini sizlere teslim edebilmek ve diğer hususlarda iletişime geçebilmek amaçlarıyla sizlerin kişisel verilerinizi işliyoruz.

Yukarıdaki amaçlar ışığında, web sitelerimiz ‘www.chemsoll.com’ ve ‘online.chemsoll.com’ aracılığıyla siz değerli müşterilerimizden ve ziyaretçilerden elde edilen kişisel veriler KVKK’nın 4. ve 5.maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda ve yalnızca aşağıda detaylıca açıklanan amaçlar için kişisel verileriniz işlenecektir.

 

 • Şirketimiz web sitesine üye olmak ve üye olmanın neticesinde web sitesinden faydalanabilmek,
 • Şirketimiz web sitesi aracılığıyla sipariş vermek, sipariş iptal etmek, siparişler amacıyla iletişime geçmek, siparişlerin teslimi için gerekli olacak bilgiler,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve doğabilecek ilgili sözleşmelerin ifası için gerekli olmak,
 • Müşterilerin taleplerini görebilmek, talep edilen, ilgilenen ürünler hakkında bilgi toplamak ve bu doğrultuda tüketicilere daha iyi hizmet sunabilmek,
 • Şirketimizin ticari reklamını yapabilmek, müşterilerle olan iletişimi geliştirmek, mal ve ürün hizmetleri sunabilmek,
 • Şirketin iş, ürün organizasyonunu sağlamak. Bu doğrultuda her türlü analizi yapabilmek,
 • Web sitesi kullanılmasından doğan Şirketimiz dışında, diğer kurum/kuruluşlar tarafından şart koşulan hususlar ve talep edilen bilgiler,
 • Web sitesi üzerinden verilen siparişlerin, online ödemenin yapılabilmesi için Şirketimiz dışında çalıştığı kurum/kuruluşlar tarafından talep edilmesi,
 • Web sitesinin, web sitesinden alışveriş yapılabilmesinin ve her türlü güvenlik amacıyla gerekli olabilecek bilgiler,
 • İleride doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta delil olarak kullanmak ve Şirketimiz tarafından tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olmak.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi:

DORAKİM’in temelde alışveriş ve internetten mesafeli olarak satış amacıyla kurulmuş olan web sitemiz aracılığıyla tarafınızca iletilen; telefon, e posta, SMS ve diğer her türlü iletişim aracılığıyla veya web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla onay verdiğiniz teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi temelde KVKK, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki hükümlere bağlı olarak ve temel olarak müşterilerimizle kurmuş olduğumuz ticari ilişki için zorunlu olması, Şirketimizin meşru menfaatleri göz önüne alınarak ve siz değerli müşterilerimizin hakları gözetilerek işlenmektedir.

Müşterilerimizden, ziyaretçilerden ve tüketicilerden işbu web sitelerimiz olan ‘www.chemsoll.com’ ve ‘online.chemsoll.com’ aracılığıyla elde etmiş olduğumuz kişisel veriler, KVKK’nın 5.maddesinin aşağıda belirtilen fıkralarında açıklanan hukuki sebeplere uygun olarak işlenmektedir. İlgili fıkralar:

a)KVKK 5.maddesinin c bendi uyarınca: ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.’

b)KVKK 5.maddesinin f bendi uyarınca: ‘f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’

 

Şirketimizce İşlenen Kişisel Veriler:

DORAKİM olarak, yukarıdaki amaç ve hukuki sebebe bağlı olarak siz değerli müşterilerimizden, web sitesi ziyaretçilerimizden ve tüketicilerden aşağıda sayılan kişisel verilerinizi işliyoruz. Şirketimizce işlenen tüm kişisel veriler, KVKK uyarınca genel nitelikteki kişisel veriler olup sizlerin kesinlikle özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca işlenmemektedir. İşlenen kişisel veriler:

 • Ad ve soyadınız
 • Mail adresiniz
 • T.C. Kimlik numaranız
 • Cep telefon numaranız
 • Adres bilgileriniz
 • Teslim edilecek kişinin adı ve soyadı
 • Teslim edilecek kişinin telefon numarası
 • Teslim edilecek kişinin adresi
 • Site ziyaretçisinin IP adresi
 • Site ziyaretçisinin siteye giriş saati ve kullanım süreleri
 • Site ziyaretçisinin veya müşterinin sepete eklediği ürün bilgileri

Yukarıda sayılanlar dışında Şirketimiz tarafından başka bir kişisel veriniz talep edilmemektedir. Yukarıda sayılanlar dışında ek kişisel verilerin talebi gerekli olması halinde söz konusu liste Şirketimiz tarafından güncellenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması:

DORAKİM olarak, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9.maddesine uygun olarak; iş ortaklarımıza, tedarikçilere, kurye ve teslimat işi ile uğraşan firma veya şahıslar, reklam şirketleri, analiz şirketlerine, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişilere, kamu tüzel kişilerine yukarıdaki amaca bağlı olarak ve zorunlu olması halinde aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilere Bağlı Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız:

KVKK 11.madde uyarınca, DORAKİM’e başvuru hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca yine KVKK’nın 13.maddesi uyarınca başvuru ve başvuruya bağlı olarak, başvurunuzun reddedilmesi halinde, cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz), her halükarda Şirketimize başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet hakkınız mevcut olduğunu hatırlatırız. Kuruma yapacağınız şikayetlerde sürelere önem vererek dikkat etmeniz gerektiğini aksi halde şikayet hakkınızın zedelenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz. Değerli müşterimiz, ziyaretçimiz, tüketici veya ilgili kişi; KVKK 11.madde uyarınca aşağıda açıklanan sebeplerden bir veya birkaçıyla Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda talep edebileceğiniz hususlar:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan 5. ve 6.bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sayılan tüm hususlar KVKK’nın 11.maddesinde açıklanan haklarınızdır. Kişisel verilerinize ilişkin yukarıdaki hususlara ilişkin başvurularınızı, Şirketimizin info@chemsoll.com elektronik posta adresine ve ‘Aydınlı Kosb Mah. Organik Cad. Kosb Sit. No:19 Tuzla-İSTANBUL’ Şirketimizin merkez adresine yazılı ve tarafınızca imzalı olarak başvurularınızı iletebilirsiniz. Başvurularınızı elden ve her türlü posta aracılığıyla iletebilirsiniz. DORAKİM olarak, siz değerli müşterilerimizin başvuru hakkını kullanmak istemesi durumunda; adınız ve soyadınız, iletişim bilgilerinizi ve başvuru uyarınca hangi hakkınız hakkında bilgi talep ettiğinizi aktarmanız yeterli olacaktır ve bu hususta dilediğiniz şekilde başvuru dilekçenizi hazırlayabilirsiniz. Yapacağınız başvurular için Şirketimiz tarafından, sizlerden hiçbir ücret talep edilmeyecek ve talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Bizler Şirket olarak, tarafımızca hazırlanmış başvuru formunun siz değerli müşterilerimizin haklarını kısıtlayabileceği düşüncesiyle hareket ederek başvuru form/dilekçenin tarafınızca hazırlanmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Şirketimize başvuruyu nasıl yapacağınız konusunda tereddüt yaşamanız halinde, Şirketimizin info@chemsoll.com elektronik posta adresi aracılığıyla başvuru usulü hakkında bilgi talep edebilirsiniz ve Şirketimizden maktu başvuru form/dilekçesi temin edebilirsiniz.

 

DORAKİM, siz değerli kişisel veri sahiplerinin, tüm kişisel verilerini işbu aydınlatma metnindeki sayılan tüm hususlara uygun olarak ve sayılan amaçla sınırlı olarak işlediğimizi, sizlerin haklarınıza saygılı olduğumuzu, haklarınızı korumak adına her türlü imkanları tükettiğimizi yineleriz. DORAKİM, başta müşteri memnuniyeti ve müşteri haklarını önde tutan bir şirket olarak, KVKK ve diğer yasal yükümlülüklerine bağlı hareket ederek kişisel veriler hususunda gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir.

Saygılarımızla…